Úvodní stránka
Aktuality
Historie
Infrastruktura
Úřední deska
Aktivity obce
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt
 
 
Úřední deska Povinné infoUsnesení OZZastupitelstvoZpravodajeVyhláškyDotace obciRozpočet

Vítejte na oficiálních stránkách obce Záboří


 
Způsob podávání žádostí o informace a jejich dožádání
Způsob podávání žádostí o informace, stížností, návrhů, podnětů a jiných dožádání
 • Žádosti mohou být podány písemně nebo ústně.
 • Podání písemných žádostí včetně žádostí podaných faxem nebo e-mailem je evidováno podatelnou obce v knize přijaté pošty.
 • Pracovník obecního úřadu přijímající písemně podané žádosti tyto neprodleně předá k vyřízení na příslušný odbor prostřednictvím tajemníka (starostovi) obce, v případě jeho dlouhodobé nepřítomnosti zástupci starosty nebo jinému určenému členu obecního zastupitelstva.
 • Žádost je podána dnem, kdy ji obdržela obec nebo obecní úřad.
 • Ústně mhou být žádosti podány starostovi, zástupci starosty, předsedovi výboru zřízeného zastupitelstvem obce nebo příslušnému pracovníku obecního úřadu.
Vyřizování žádostí
 • Žádost je možno vyřídit osobním jednáním nebo písemně.
 • Ústně podané žádosti včetně žádostí podaných telefonicky vyřizují pracovníci obce a obecního úřadu v rámci své působnosti v souladu se zákonem.
 • Nepovažuje-li žadatel vyřízení ústně podané žádosti za uspokojivé, musí tuto žádost podat písemně.
 • Při vyřizování žádosti osobním jednáním jsou obě strany oprávněny vyžádat sepsání zápisu o závěrech tohoto jednání. Zápis sepíše pověřený zástupce obce a podepíší všichni účastníci jednání.
 • O ústně podaných žádostech, které není možno vyřídit ihned při jejich podání, sepíše kompetentní zástupce obce záznam. Tento záznam podepíše občan podávající žádost a zástupce obce, v případě telefonického podání žádosti pouze zástupce obce. Záznam předá kompetentní zástupce obce starostovi.
 • O způsobu vyřízení žádosti, kterou nebylo možno vyřídit ihned při jejím podání, rozhodne starosta.
 • V případě žádostí směřujících k již zveřejněným informacím sdělí kompetentní pracovník obce žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Trvá-li žadatel na přímém poskytnutí zveřejněné informace, je tento požadavek považován za nové podání žádosti.
 • V případě žádostí nesrozumitelných, neúplných nebo příliš obecných vyzve kompetentní pracovník obce v zákonem dané lhůtě žadatele o upřesnění žádosti. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, je žádost odmítnuta. O odmítnutí žádosti bude žadatel písemně informován.
 • Žádosti, jejichž vyřízení není v kompetenci starosty, předloží starosta bez zbytečného odkladu k vyřízení orgánu obce, do jehož kompetence tyto žádosti náležejí (obecnímu zastupitelstvu nebo obecní radě). Způsob vyřízení žádosti bude v těchto případech uveden v zápisu z jednání orgánu obce, na kterém byl podnět projednáván (schůze obecní rady, zasedání obecního zastupitelstva).
 • Žádosti mohou být v případě potřeby předloženy k odbornému vyjádření příslušnému výboru zřízenému zastupitelstvem obce.
 • V případě, že se žádost nevztahuje k působnosti obce nebo obecního úřadu, bude odložena. Tato skutečnost bude žadateli oznámena v zákonné lhůtě.
 • Žádosti o informace ve smyslu § 7 (ochrana utajovaných skutečností), § 8 (ochrana osobnosti a soukromí), § 9 (ochrana obchodního tajemství), §10 (ochrana důvěrnosti majetkových poměrů), §11 (další omezení práva na informace) a § 12 (podmínky omezení) zákona budou starostou zamítnuty.
 • Lhůta pro vyřizování žádostí o informace je 15 dní, lhůta prodloužená ze závažných důvodů 25 dní.
 • Základní lhůtou je lhůta stanovená § 14 odst. 3 písm. c) zákona.
 • Lhůtou prodlouženou ze závažných důvodů je lhůta prodloužená podle § 14 odst. 5 písm. a), b), c) a podle § 20 odst. 3 zákona.
Rozhodnutí
 • Pokud obec nebo obecní úřad žádosti zcela nebo zčásti nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádostí rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy je žádost ve smyslu výše uvedených ustanovení odložena.
 • Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.
 • Základní lhůtou je lhůta stanovená § 14 odst. 3 písm. c) zákona.
 • Lhůtou prodlouženou ze závažných důvodů je lhůta prodloužená podle § 14 odst. 5 písm. a), b), c) a podle § 20 odst. 3 zákona.
 • V případě předložení žádosti obecnímu zastupitelstvu podle odst. 7.9 a v případě předložení žádosti komisi zřízené při obecní radě podle odst. 7.10 neplatí lhůty pro vyřizování žádosti uvedené v odst. 7.13.

 

 

 

Stránky jsou optimalizovány pro IE 6 1024x768
Pro správné zobrazení stránek je nutné povolit zobrazení aktivního obsahu (Win XP)

© Michal Gutwirth 2006
michal.gutwirth@centrum.cz